1. Algemeen

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden. Deze website is enkel bestemd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van enig commercieel gebruik.

De nietigheid van een of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid van het geheel van de voorwaarden. De bepalingen van deze voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde. De gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde aangepast worden, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van de Brussels Auto Group uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.


2. Verplichte identiteitsgegevens

De website wordt beheerd door de S.A. Sopadis N.V., Maliestraat 50 te 1050 Brussel, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0542.545.843, hierna de Brussels Auto Group genoemd. 
 

3. Websiteproductie en -hosting

Deze website is ontworpen door de S.A. D'Ieteren N.V., 50 Maliestraat te 1050 Brussel, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0403.448.140. Fax: 02 371 79 17. 


4. Juistheid van informatie - aansprakelijkheid

De gegevens die op de website te vinden zijn, zijn louter ter informatie bedoeld en worden op een niet-uitputtende manier vermeld. Deze website heeft tot doel om het publiek vlotter toegang te verlenen tot de informatie over onze activiteiten. 

Hoewel de Brussels Auto Group al het nodige heeft gedaan om zich te vergewissen van de betrouwbaarheid van de informatie die op de website staan, kan de Brussels Auto Group geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie; evenmin kan de Brussels Auto Group garanderen dat de gegevens volledig, precies of actueel zijn. Alle inlichtingen worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen, fouten en onvolledigheid. Gelieve contact te nemen met uw lokale dealer teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

De Brussels Auto Group en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen in welke vorm dan ook, van (een) bug(s) en van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur die door de gebruiker wordt gebruikt, en voor schade die door de gebruiker wordt geleden ten gevolge van een defect, een onderbreking, een fout, een ontwikkeling, een reparatie, een controle, een onderhoud, een technisch probleem, een storing op het telefoonnet of op een netwerk dat daarmee verbonden is of bij een dienst die daarmee verband houdt, een overbelasting, een nalatigheid of een fout van derden of de gebruiker, alsook in het geval van gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van de Brussels Auto Group.

De Brussels Auto Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van uw bezoek aan de website, het gebruik van de inhoud van de website of de onmogelijkheid de inhoud van de website te gebruiken. Die beperking van aansprakelijkheid heeft betrekking op alle soorten rechtstreekse of onrechtstreekse schade, met inbegrip van verlies van gegevens, winstderving en onderbreking van activiteiten.

De Brussels Auto Group behoudt zich het recht voor om op eender welk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de inhoud van de website te wijzigen of te corrigeren en om de functies van deze site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te verwijderen.

De Brussels Auto Group kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen, onderbrekingen of verwijderingen.
 

5. Intellectuele eigendomsrechten

De hele inhoud die beschikbaar is op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de merken, teksten, logo’s, grafieken, foto’s, tekeningen, geluiden, presentaties, gegevens, beelden en de audio- en videoclips (de “Inhoud”), behoort uitsluitend toe aan de Brussels Auto Group of aan de bedrijven, de instellingen of de personen die de Inhoud hebben geleverd. De Inhoud wordt beschermd door de wet betreffende de intellectuele eigendom en meer in het algemeen door de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van de auteursrechten en de rechten op intellectuele eigendom. Door middel van deze website wordt geen enkele toelating of licentie verleend tot het gebruik van deze intellectueel eigendom van de Brussels Auto Group of van derden.

Geen enkel element van deze website mag op welke manier dan ook geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd.

Gebruikers van de website verbinden zich ertoe om de beschikbare informatie en gegevens uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken. Geen enkele pagina van deze website mag worden weergegeven in een context die geen betrekking heeft op of niet toebehoort aan de Brussels Auto Group. 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

6. Onlinebeslechting van consumentengeschillen

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (ODR-platform) beschikbaar. Dit platform moet dienst doen als meldpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die betrekking hebben op contractuele verplichtingen van online-koopovereenkomsten en online-dienstenovereenkomsten.  U kan het ODR-platform bereiken op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Laatste update: 12 december 2020