1. Doel en organisatie

Ter gelegenheid van het Wereldkampioenschap Wielrennen organiseert Overijse Automotive, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 303 en ingeschreven in de Kruispuntenbank van Ondernemingen onder het nummer 0642.808.805 (hierna “Overijse Automotive”) een kraslotenwedstrijd (hierna “wedstrijd”).

De wedstrijd loopt van zaterdag 25 september 2021 t.e.m. zondag 26 september 2021 en is bedoeld om het partnership van Overijse Automotive met het WK Wielrennen in de verf te zetten. 

 

2. Deelnamevoorwaarden en wedstrijdverloop

2.1 Krasloten 

Elke bezoeker aan het WK Wielrennen, die op zaterdag 25 of zondag 26 september 2021 een bezoek brengt aan het WK-dorp Huldenberg, maakt kans om een kraslot te bemachtigen. De krasloten worden verdeeld aan de promostand van Overijse Automotive of door medewerkers van Overijse Automotive die de krasloten uitdelen aan toeschouwers langs het parcours van het WK. 

Er zijn in totaal 2.000 krasloten in omloop, met de volgende winstkans:

  • 1.250 verliezende krasloten
  • 725 krasloten winnen een Overijse Automotive-wielerpetje
  • 25 krasloten winnen een volledige onderhoudskit voor hun wagen (ook benoemd als ‘lentekit’)

Deelnemers die een winnend kraslot bemachtigen, worden uitgenodigd aan de stand van Overijse Automotive in het WK-dorp om hun prijs op te halen. Zowel de 725 wielerpetjes als de 25 onderhoudskit worden aan de promostand verdeeld. Winnaars krijgen hun prijs pas overhandigd nadat ze een correct antwoord geven op de volgende meerkeuzevraag: “Hoe heet de elektrische wagen die ŠKODA in zijn gamma heeft?”, met keuze uit de volgende antwoorden: “ŠKODA KAROQ”, “ŠKODA OCTAVIA” of “ŠKODA ENYAQ iV”.

Aan de wedstrijd is geen enkele vorm van aankoop verbonden. Het is niet uitgesloten dat één persoon meerdere winnende kraslotjes bemachtigt. Personeelsleden van Overijse Automotive mogen niet deelnemen aan de kraslotenwedstrijd. 


2.2 Hoofdprijzen

Bezoekers van het WK Wielrennen die aan de promostand hun gegevens achterlaten, maken bovendien kans op twee hoofdprijzen: een electric kick scooter ter waarde van € 749 en een fietsendrager ter waarde van € 649. Om in aanmerking te komen voor deze hoofdprijzen moeten de deelnemers een kaartje invullen waarop ze hun contactgegevens (voornaam, naam, straatnaam + huisnummer, postcode + gemeente, e-mailadres, gsm-nummer) achterlaten en bovendien een wedstrijdvraag én een schiftingsvraag beantwoorden.

Winnaars van de twee hoofdprijzen zijn de twee personen die:

  • het deelnamekaartje volledig hebben ingevuld met correcte en bestaande contactgegevens (voornaam, naam, straatnaam + huisnummer, postcode + gemeente, e-mailadres, gsm-nummer);
  • een correct antwoord hebben gegeven op de volgende meerkeuzevraag: “Hoe heet de elektrische wagen die ŠKODA in zijn gamma heeft?”, met keuze uit de volgende antwoorden: “ŠKODA KAROQ”, “ŠKODA OCTAVIA” of “ŠKODA ENYAQ iV”;
  • een antwoord hebben gegeven op de schiftingsvraag: “Hoeveel personen zullen op zaterdag 25/09/2021 en zondag 26/09/2021 in totaal deelnemen aan deze wedstrijd?”, waarbij het opgegeven getal exact overeenstemt met het aantal deelnemers of het aantal deelnemers zo dicht mogelijk benadert (zowel te hoge als te lage inschattingen van het deelnemersaantal worden in aanmerking genomen);
  • het vakje “Ik aanvaard het wedstrijdreglement (raadpleegbaar aan onze stand of via www.brusselsautogroup.be)” geldig hebben aangevinkt;
  • het vakje “Overijse Automotive mag mijn gegevens gebruiken om mij te contacteren in het kader van deze wedstrijd” geldig hebben aangevinkt.

In de berekening van het aantal deelnemers voor de schiftingsvraag worden alle deelnameformulieren in aanmerking genomen die op zaterdag 25 en zondag 26 september in de deelnamebox belanden, ongeacht of ze correct, volledig en geldig zijn ingevuld of niet. 

Aan de wedstrijd is geen enkele vorm van aankoop verbonden. Het winnen van de hoofdprijzen is strikt persoonlijk. Deelnemers moeten natuurlijke personen zijn, die bij aanvang van de wedstrijd minstens 18 jaar oud zijn. Personeelsleden van Overijse Automotive komen niet in aanmerking om de twee hoofdprijzen te winnen. Personen die op zaterdag 25 en zondag 26 september een winnend kraslot bemachtigen (met als prijs een wielerpetje of een onderhoudskit), mogen naderhand ook hun kans wagen voor de twee hoofdprijzen. Dat geldt evenzeer voor personen die een verliezend kraslot krassen of voor toevallige bezoekers aan de promostand. 

Winnaars van de twee hoofdprijzen worden persoonlijk verwittigd via het e-mailadres en/of het telefoonnummer dat op het deelnamekaartje vermeld staat. De namen van de winnaars worden ook bekendgemaakt via de socialemediakanalen van Overijse Automotive. De prijzen kunnen tot en met 31 oktober 2021 afgehaald worden in de showrooms van Overijse Automotive (Brusselsesteenweg 303, 3090 Overijse) binnen de normale openingsuren zoals ze vermeld staan op de website www.brusselsautogroup.be. Wanneer de prijzen binnen deze termijn niet worden afgehaald, behoudt Overijse Automotive zich het recht voor om andere winnaars aan te duiden. 

De prijzen kunnen op geen enkel moment ter discussie worden gesteld. Ze kunnen evenmin geheel of gedeeltelijk in geld worden omgezet, omgeruild of vervangen, om welke reden dan ook. Overijse Automotive behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in prijzen met een gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. 

 

3. Wedstrijdreglement

Het volledige wedstrijdreglement ligt op zaterdag 25 september en zondag 26 september 2021 ter inzage aan de promostand van Overijse Automotive in het WK-dorp Huldenberg en staat tijdens de hele duur van de wedstrijd op de website www.brusselsautogroup.be. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige wedstrijdreglement en alle beslissingen die Overijse Automotive in verband met de wedstrijd zal treffen. Deze beslissingen zijn bindend.

 

4. Privacy

De deelnemers gaan akkoord met het feit dat hun contactgegevens door Overijse Automotive gebruikt kunnen worden in het kader van deze wedstrijd. Alle contactgegevens vallen onder de toepassing van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

Enkel deelnemers die op de deelnamekaart het vakje “Overijse Automotive mag mijn gegevens gebruiken om mij nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen te versturen” aanvinken, worden opgenomen in de contactlijst van Overijse Automotive. Elke deelnemer kan per mail aan info@ovauto.be vragen om de persoonlijke gegevens die ze ingevuld hebben op het deelnameformulier, te consulteren en eventueel aan te passen, te verbeteren of te schrappen. 

De gegevens van de deelnemers die niet hebben aangevinkt dat ze nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen willen ontvangen, worden enkel verzameld in het kader van de wedstrijd die in dit reglement beschreven wordt. Deze gegevens worden tot maximaal 6 maanden na de wedstrijd bewaard, met de bedoeling om de hoofdprijzen correct te kunnen toekennen.

De winnaars aanvaarden dat hun naam, foto’s en/of een verslag van de wedstrijd of de resultaten ervan door Overijse Automotive gebruikt kunnen worden voor publicitaire of redactionele doeleinden, zonder dat ze daarvoor enige vergoeding kunnen eisen.

 

5. Aansprakelijkheid

Overijse Automotive behoudt zich het recht voor om de organisatie, de deelnamevoorwaarden, het wedstrijdverloop en de prijzen eenzijdig te wijzigen indien bijzondere omstandigheden dit vereisen en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Overijse Automotive behoudt zich het recht voor om de echtheid van de gegevens van deelnemers na te gaan en hierover inlichtingen in te winnen, met alle middelen die het nuttig acht. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van een deelnemer, kan Overijse Automotive beslissen om een deelnemer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. Overijse Automotive is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

 

6. Geschillen, toepasselijk recht en jurisdictie

Geschillen met betrekking tot de wedstrijd moeten via e-mail worden meegedeeld aan info@ovauto.be, binnen de 8 dagen na de bepaling van de winnaars en de publicatie van hun naam op om het even welk kanaal van Overijse Automotive. Het verloop van de wedstrijd, evenals de interpretatie en uitvoering van de huidige regels zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwistingen over de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van het wedstrijdreglement, zijn de rechtbanken van  het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Deelnemers verbinden zich ertoe in geval van een geschil over de toepassing of interpretatie van het wedstrijdreglement eerst een minnelijke schikking na te streven in overleg met Overijse Automotive, alvorens een gerechtelijke procedure te starten.